a

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2020. године обавио ненајављену посету седишту ПУ у Сремској Митровици и ПИ Сремска Митровица и након тога у сачињеном извештају упутио седам препорука за отклањање уочених недостатака и унапређења стања.

Министарство унутрашњих послова обавестило је Заштитника грађана да су два полицијска службеника ПИ Сремска Митровица похађала семинар под називом „PEACE модел за обављање службеног разговора“ који има за циљ унапређење начина разговора са сведоцима, жртвама и осумњиченима, а који ће даље спровести обуку и за друге полицијске службенике те испоставе.

У допису је наведено да полицијски службеници неће присуствовати лекарском прегледу задржаних лица, осим ако то, из безбедносних разлога, затражи лекар који врши преглед, а своје евентуално присуство, писано ће констатовати у записнику о задржавању. Такође, поступајући по препоруци, полицијским службеницима је наложено да примерак записника о задржавању уручују задржаном лицу, a уколико задржано лице одбије да га прими или потпише, да то констатују у записнику о задржавању.

НПМ ће у наредном периоду пратити и поступање министарства по препоруци да се опредељена просторија за саслушање лица у ПИ Сремска Митровица опреми одговарајућом техничком опремом како би у потпуности била у функцији за коју је намењена.