a


Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи на основу сазнања добијених из средстава јавног информисања и видео снимака са друштвених мрежа, покренуо осам поступака контроле правилности и законитости рада МУП-а у вези са поступањем полицијских службеника према појединим грађанима у периоду од 8. до 11. јула 2020. године. У поступку је, између осталог, утврђено да су припадници Министарства унутрашњих послова током протеста у јулу 2020. године у Београду и Новом Саду незаконито и неправилно поступали према појединим грађанима, да нису имали видно истакнутe идентификационе ознаке и да је Сектор унутрашње контроле само у једном случају утврдио идентитет лица која су незаконито поступала.
На основу утврђених недостатака у раду Заштитник грађана је Министарству унутрашњих послова упутио препоруке о томе како би уочене недостатке требало отклонити, у циљу унапређења рада органа управе и спречавањa сличних пропуста у будућности.
Поступајући по упућеним препорукама Дирекција полиције је са садржином препорука упознала све руководиоце организационих јединица у седишту Дирекције полиције и руководиоце полицијских управа и наложила поступање стриктно и у складу са предметним препорукама. Са садржином препорука упознати су и сви руководиоци и запослени у полицијским управама.
Такође, Дирекција полиције је одржала састанке са руководиоцима организационих јединица који непосредно извршавају полицијске послове одржавања јавног реда и мира и обезбеђења скупова на којима је договорено да препорука која се односи на потребу да сви полицијски службеници приликом обезбеђења јавних скупова, одржавања јавног реда и мира и примене полицијских овлашћења према грађанима имају видно истакнуте идентификационе ознаке на основу којих их је могуће лако идентификовати буде имплементирана у тексту нове Уредбе о униформи, ознакама и опреми полицијских скужбеника, чија је израда у току. Уједно, наведено је да ће се предложити да се ова препорука имплементира и у текст новог Закона о унутрашњим пословима. У одговору Сектора унутрашње контроле се, између осталог наводи да ће предузимати све неопходне радње и мере из своје надлежности у складу са позитивно правним прописима Републике Србије и уз сво уважавање препорука Заштитника грађана.
У одговору МУП-а наведено је и да је донет Програм стручног усавршавања полицијских службеника МУП-а за 2021. годину, те да је од дана његовог доношења, наставу на тему „Заштита људских права лица лишених слободе и полицијских службеника похађало укупно 21.500 полицијских службеника. У истом периоду наставу из тематских јединица „Примена полицијских овлашћења“ и „Комисија за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре“ похађало је 2.283 полицијска службеника из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа, а у предстојећем периоду наставиће се са реализацијом наставе.

 

 

panel flajer