a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре обавио је у марту месецу 2022. године прву системску посету Посебном одељењу за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала Казнено-поправног завода у Пожаревцу, коју прати извештај са шест препорука за унапређење поступања према осуђеним лицима.

НПМ је обавештен да је, поступајући по упућеним препорукама, сачињен писани информатор, у којем су наведене све битне информације о боравку у Посебном одељењу, укључујући и права и обавезе осуђених и начин на који могу заштитити своја права и остварити право на правну помоћ, те да су најважније информације истакнуте на видна места унутар заједничких просторија Посебног одељења. Поступајући по препорукама НПМ, Завод ће предузети потребне активности ради даљег унапређења третманског рада са осуђеним лицима. Такође, простор за боравак на свежем ваздуху биће опремљен зеленилом и другим облицима визуелног стимуланса који ће хуманизовати ове просторе.

У циљу поступања по препоруци да се обезбеди одговарајућа обука и/или стручно усавршавање за запослене ангажоване на пословима третмана у Посебном одељењу, Управа за извршење кривичних санкција је доставила НПМ-у детаљан Извештај о обукама које су организоване и спроведене у Центру за обуку и стручно усавршавање Управе за запослене из свих служби који се упућују на рад у Посебно одељење, међу којима су и запослени у Служби за третман.

НПМ је у предметном извештају похвалио добру праксу у руковођењу Посебним одељењем и поступању службеника и изразио очекивање да ће Управа за извршење кривичних санкција предузети све расположиве мере из своје надлежности у циљу спровођења препорука Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања из извештаја о посети Републици Србији 2021. године, које се односе на осуђене који подлежу посебном режиму, а како би поступање према осуђеним лицима у Посебном одељењу у свему било у складу са међународним стандардима.