a

Уважавајући мишљење Заштитника грађана, Министарство просвете и репрезентативни просветни синдикати договорили су измене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика према којима број деце и имовинско стање више нису међу главним већ су постали допунски критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба.

Заштитник грађана је поступајући по сопственој иницијативи упутио мишљење Министарству просвете да у Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика треба изменити критеријуме за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, прописаних чланом 34.  став 1. тачка 5. и тачка 7.

Заштитник грађана је указао да је потребно изменити критеријум - имовно стање запосленог и критеријум – број деце предшколског узраста, односно деце на редовном школовању до 26 године старости, тако што ће се исти примењивати само као допунски, a не као главни критеријум.

Министарство просвете је усвојило мишљење Заштитника грађана на тај начин што је преговарало са репрезентативним синдикатима, са којима је затим Влада Републике Србије 21. октобра 2022. године закључила Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика којим је прописано да се критеријуми имовно стање запосленог и број деце примењују као допунски критеријуми, односно у случајевима када више запослених има исти број бодова.

Истим изменама Посебног колективног уговора прихваћено је још једно мишљење Заштитника грађана донето након поступка покренутог по притужби Синдиката образовања Србије, Одбор Јабланичког округа, да школе неправилно и незаконито примењују чланове 34-36. Посебног колективног уговора што доводи до повреде и угрожавања права запослених, као и регуларности спровођења поступка бодовања запослених за чијим радом је престала потреба.

Мишљење Заштитника грађана да је потребно уредити састав и број чланова комисије која директору образовне установе даје предлог запосленог за чијим радом је престала потреба уважено је тако што је изменама Посебног колективног уговора прописало да комисија има најмање три члана, да је број чланова увек непаран и да је обавезни члан секретар установе.