a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у априлу 2022. године посету Заводу за васпитање деце и омладине Књажевац, након које је сачинио извештај о посети са 15 препорука за исправљање пропуста и унапређење рада завода. Поступање по упућеним препорукама ће бити предмет даљег праћења.

Завод је обавестио НПМ да је јавна набавка ормарића на закључавање и замена дотрајалог намештаја била предвиђена за 2022. годину, али није била одобрена од ресорног министарства, те да постоји план да се током пролећа ове године реализује набавка новог намештаја и додатно сређивање купатила након усвајања финансијског плана и плана набавки за 2023. годину. Препорука НПМ-а да се собе и друге просторије опреме алармним уређајем и системом за детекцију дима може се реализовати након усвајања финансијског плана за 2023. годину, а приступиће се и изради прилагођених информатора за штићенике завода.

НПМ је такође обавештен да ће процедура поступања по притужбама штићеника бити усаглашена са важећим законима у што краћем року и њом ће бити детаљније разрађено вођење евиденције о притужбама штићеника, а да ће стручни радници информисати штићенике о праву на бесплатну правну помоћ.

Завод планира промену начина рада стручних радника и сарадника са штићеницима и планира увођење детаљније структуре којом ће се конкретније планирати спровођење васпитног рада и формализовати начин напредовања и назадовања у третману, што се до сада реализовало кроз пројекат Трансформације услуга у заводима који реализују Завод за социјалну заштиту и Центар за права детета. То је уводни део новог пројекта који ће се бавити унапређењем васпитног рада и развојем структурисаног времена, израдом планова и извештавањем. Такође, завод се слаже са потребом израде планова за слободно време штићеника ван школских обавеза у циљу обезбеђивања што потпунијег програма сврсисходних активности.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обавестило НПМ да још није израђен нацрт подзаконског акта којим се уређује поступање установа у инцидентним ситуацијама, а да су установе у обавези да поступају по налогу министарства из новембра 2016. године којим је установама наложено да сачине интерне процедуре поступања запослених и план заштите корисника у случају инцидентних ситуација.

НПМ је у извештају о посети препознао и истакао значајан потенцијал ЗВДО Књажевац, чијим би коришћењем имали користи штићеници – корисници услуга социјалне заштите и малолетници на извршењу васпитне мере, али и систем социјалне заштите у целини, а који се огледају у слободним капацитетима, проширењу услуга социјалне заштите, трансформације у установу социјално-здравственог типа која недостаје у земљи и ојачавање кадра у свим службама.