a

У циљу праћења поступања надлежних органа према задржаним лицима, Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) учестало посећује полицијске управе и заводе за извршење кривичних санкција. Задржана лица, по правилу у кривичном поступку, се често смештају у просторије завода за извршење кривичних санкција, а Министарство унутрашњих послова и Министарство правде су то питање уредили Споразумом о сарадњи. НПМ сматра добром праксом уређивање питања од значаја за поступање према тим лицима, јер споразум омогућава бољу сарадњу државних органа и службеницима олакшава извршавање њихових конкретних задатака, а истовремено, кроз успостављање процедура и прецизирање надлежности, омогућује лакше остваривање права лица према којима службеници тих органа поступају.

На основу чињеница утврђених током обављања посета, НПМ је нашао да поступање према задржаним лицима која бораве у заводима није увек у потпуности у складу са важећим прописима и стандардима и да је поступање потребно унапредити тако да се задржана лица увек смештају одвојено од других лица лишених слободе, да им се омогући боравак на свежем ваздуху и да им се обезбеде средства и услови за одржавање личне хигијене. Стога је НПМ још у новембру 2020. године упутио препоруке Министарству унутрашњих послова и Министарству правде да одговарајућим допунама поменутог споразума уреде та питања, као и да ради информисања о обавезама које имају у поступању према задржаним лицима споразум доставе свим заводима за извршење кривичних санкција, односно свим полицијским управама.

Иако су министарства обавештавала о току припрема за закључење допуна споразума, НПМ до данас није добио информацију да ли је поступљено по упућеним препорукама. НПМ ће свакако наставити да у обављању својих активности доприноси унапређењу поступања надлежних органа у овом делу.