a

Заштитник грађана је, након окончаног поступка контроле законитости и правилности рада надлежних органа, затражио од Предшколске установе „Полетарац“ у Оџацима да у најкраћем могућем року донесе одлуку у дисциплинском поступку покренутом против једног запосленог због кршења забране насиља, злостављања и занемаривања из члана 111. Закона о основама система образовања и васпитања. Заштитник грађана у препорукама за отклањање утврђених пропуста тражи од ПУ „Полетарац“ да убудуће, приликом одређивања послова и радних задатака педагошким асистентима за децу и ученике ромске националности, води рачуна да та лица обављају само послове и радне задатке за које су овлашћени.