a

Заштитник грађана утврдио је пропуст Службе за катастар непокретности Нови Сад, чијим радом je био незадовољан притужилац. Потребно је да Служба за катастар непокретности Нови Сад у свом будућем раду на адекватан начин обавештава странке/подносиоце захтева о свим релевантним чињеницама и околностима које се тичу издавања података из Геодетско катастарског информационог система, нарочито о начину и роковима за издавање података.