a

Након информација које указују на недовољну заштићеност корисница прихватилишта за жртве насиља у породици и њихове деце, Заштитник грађана је упутио мишљење са препоруком Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да изменом постојећих или израдом новог прописа дефинише стандарде рада прихватилишта за жртве насиља у породици, како би се на адекватан начин одговорило на индивидуалне потребе жртава насиља у породици и других облика родно заснованог насиља, укључујући жртве из осетљивих друштвених група.