a

Након спроведеног поступка контроле рада Министарства здравља Заштитник грађана је утврдио да министарство није поступало по примљеној представци притужиоца и није предузело активности у вези надзора и спровођења Закона о здравственој заштити и прописа донетих за спровођење овог закона - Уредбе о Плану мреже здравствених установа и Одлуке о оснивању Здравственог центра Смедерево, а које је у обавези да предузме. Такође, министарство није испунило законом прописану обавезу сарадње са Заштитником грађана, јер на његове захтеве није доставило тражено комплетно изјашњење на конкретне околности у остављеним роковима и на тај начин утицало на дужину трајања поступка који води Заштитник грађана.

Због утврђених пропуста у раду Министарства здравља Заштитник грађана је упутио препоруке том органу да без одлагања поступи по представци грађанина и при том обезбеди  да се утврде чињенице у вези доследног спровођења Закона о здравственој заштити и Уредбе о Плану мреже здравствених установа и извршењу Одлуке о оснивању Здравственог центра Смедерево. Министарство здравља ће у будућем раду благовремено поступати по захтевима Заштитника грађана и достављати потпуне, прецизне и конкретне одговоре.