a

Заштитник грађана је мишљења да је веома значајно да се питање стицања практичног знања студената током студија уреди законом који ће, с једне стране, поставити основе за овај вид ангажовања студената током високих студија, а с друге стране, бити довољно уопштен да остави простор за организовање и прилагођавање овог вида учења потребама студената. Решења која предвиђају одређене погодности, односно права, која се односе на вредновање рада студента веома су битна из аспекта заштите њиховог положаја и статуса.

Након сагледавања Нацрта закона, са становишта надлежности овог органа, с циљем унапређења заштите људских права и слобода, Заштитник грађана указује на аспекте које би требало посебно додатно размотрити и унапредити. Заштитник грађана је уочио да, ни на оквиран начин, није предвиђена заштита студената са инвалидитетом при дуалном моделу студија у високом образовању. У вези са тим, потребно је размотрити могућност да се овим законом пропише стварање и обезбеђивање услова за укључивање особа са инвалидитетом и у овај процес образовања, као што је то учињено другим прописима из области образовања. Осим наведеног, Заштитник грађана даје и појединачне примедбе на одређене чланове нацрта закона.