a

Поједине одредбе Предлога правилника дефинишу појмове који су већ утврђени Законом о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о забрани дискриминације, Законом о спорту и Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Наиме, Законом о државној управи прописано је да се правилником разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе, док у Јединственим методолошким правилима за израду прописа, стоји да се у пропису, по правилу, не преузимају одредбе прописа који у хијерархији заузимају више место, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.