a

Услед неадекватних законских решења, непотпуне дефиниције појма осигураника пољопривредника и непрецизног дефинисања поступка и услова за стицање и престанак својства осигураника, одређени број лица нашао се у пољопривредном осигурању на основу непотпуних, нетачних и непроверених података, због чега је неосновано задуживан доприносима за пензијско и инвалидско осигурање.

Заштитник грађана констатује да су изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које су ступиле на снагу 30. 09. 2018. године, у значајном делу отклоњене штетне последице настале услед неправилног поступања органа управе и недостатака у прописима. Међутим, Заштитник грађана констатује да постојећа законска решења нису у потпуности отклонила ризике од нових неправилности у начину евидентирања осигураника по основу пољопривреде, њиховог задуживања доприносима и увођења у систем пензијског и инвалидског осигурања.

Важећи Закон о пензијском и инвалидском осигурању није адекватно дефинисао појам осигураника пољопривредника, нису прописани критеријуми за стицање и престанак својства осигураника пољопривредника, није јасно уређен поступак пријављивања на осигурање, утврђивања својства осигураника, одјаве са осигурања и утврђивања престанка својства осигураника, нису детаљније уређени мировање својства осигураника, као и бројна друга питања од значаја за остваривање права пољопривредника на пензијско и инвалидско осигурање.

Стога, Заштитник грађана налази да је у интересу грађана да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у што краћем року припреми измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којима ће дефинисати појам пољопривредника у смислу тог закона, при том се руководећи реалним параметрима, као и сврхом која се жели постићи увођењем ове категорије осигураника у осигурање. Одговарајућим изменама и допунама наведеног Закона треба прецизно, на основу реалних параметара (доходак, калкулативна зарада, површина и врста земље, продуктивност), утврдити која лица се сматрају осигураницима пољопривредницима, као и да ли су осигурани само власници или и чланови пољопривредног домаћинства, на који начин се обвезник пријављује односно одјављује са пољопривредног осигурања, ко су чланови пољопривредног домаћинства и друга питања релевантна за ову врсту осигурања, наводи се, између осталог, у Мишљењу Заштитника грађана о могућностима превазилажења проблема осигураника пољопривредника и корисника пензија по основу пољопривредног осигурања упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.