a

Заштитник грађана поздравља доношење Закона о студентском организовању, налазећи да постојећи Закон о високом образовању није у довољној мери уредио ову област. Током више од деценије рада, Заштитник грађана уочио је да студентско организовање није развијено у довољној мери, као и да не постоји адекватан правни оквир који би јасно уредио остваривање права студената да, кроз своје организације и тела, партиципирају у раду високошколске установе. Због тога Заштитник грађана налази да би било целисходно допунити закон тако што ће се прописати да су представници студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативној мери заступљени у Студентском парламенту сразмерно броју уписаних студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативној мери у високошколску установу. Овом допуном обезбеђује се функционално представљање студената из осетљивих група у Студентском парламенту и њихово пуно учешће у процесу доношења одлука из надлежности парламента. У складу са начелом родне равноправности, Заштитник грађана сматра да би законски текст требало допунити и на начин који обезбеђује што равномерније учешће студената и студенткиња, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упутио Министарству просвете, науке и технолошког развоја.