a

Дугогодишњи проблем загађености животне средине у Бору, и то пре свега у експлоатационој зони рудника Велики Кривељ, Бор и Церово, поново је постао актуелан у овој години услед појаве прекорачења граничних вредности сумпор-диоксида у ваздуху на емитерима у граду Бору.

С тим у вези, Заштитник грађана је мишљења да је над радом рудника бакра у Бору и поступањем његовог новог власника, компаније „Serbia ZIJIN Bor Copper“ д.о.о. Бор, потребно интензивирати инспекцијски надзор са циљем да се спрече, отклоне или умање у највећој могућој мери све штетне последице по грађане и на тај начин велике индустријске погоне, као значајне стратешке партнере, обавезати и на већи степен одговорности према животној средини.

Истовремено, уместо сталног одлагања рокова за предузимање наложених мера, чиме се фактички толерише незаконитост поступања надзираног субјекта, Министарство рударства и енергетике треба да размотри предузимање других мера који ће довести до остваривања циља инспекцијског надзора и отклањања уочених неправилности, a када је реч о функционисању рудника бакра Бор.

Имајући у виду очигледно и оправдано незадовољство јавности, односно мештана града Бора и мештана који живе у експлоатационој зони рудника, Заштитник грађана је става да се адекватним инспекцијским надзором и активнијим укључењем јединице локалне самоуправе може допринети стварању поверења грађана у њихове институције. У том погледу, Заштитник грађана сматра да је неопходно да Град Бор у што скоријем року донесе Краткорочни акциони план који је тренутно у припреми, као и да редовно и потпуно обавештава становништво града Бора о стању животне средине на целом подручју града, како у експлоатационој зони рудника, тако и шире, и на тај начин обезбеди пуну заштиту права грађана на здраву животну средину, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Министарству заштите животне средине, Министарству рударства и енергетике и Граду Бору.