a

Заштитник грађана подржава израду Предлога стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, новог свеобухватног документа јавне политике у области развоја образовања и васпитања у Републици Србији након 2020. године, и сматра да је предлог текста тог стратешког документа стручно и темељно израђен. Заштитник грађана је Министарству просвете, науке и технолошког развоја доставио Мишљење на Предлог стратегије, у којем је предложио одређене допуне и корекције текста ради унапређења права првенствено припадника осетљивих друштвених група.

Између осталог, Заштитник грађана је мишљења да би у Предлогу стратегије, у оквиру Поглавља 2. Веза са постојећим политикама и правним оквиром, приликом навођења важећих стратешких докумената требало поменути и недавно усвојене стратешке документе, као што је Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године, Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године као и одређене чланове међународних докумената. Заштитник грађана је даље у Мишљењу указао да су ЛГБТИ деца у ризику од насиља због своје сексуалне оријентације и родног идентитета, као и да припаднице и припаднице осетљивих друштвених група се веома често сусрећу са стереотипима и предрасудама, те је циљ разбијање стереотипа и предрасуда, развијање толеранције према различитости. Истовремено потребно је предузимање посебних мера ради интегрисања у систем васпитања и образовања особа које због свог пола, рода, родног идентитета, родних стереотипа, брачног стања, културе, традиције и друштвено-економских услова рано напуштају школовање, наводи се у Мишљењу Заштитника грађана.