a

Заштитник грађана је Министарству просвете, науке и технолошког развоја упутио Мишљење на израду Нацрта закона о студентском организовању. Имајући у виду да постојећи Закон о високом образовању није у довољној мери уредио ову област, Заштитник грађана је током свог рада уочио потребу за уређењем правног оквира којим се прописује остваривање права студената да кроз своје организације и тела, партиципирају у раду високошколске установе.

Између осталог, у Мишљењу је посебно истакнуто да како би обезбедило сигурно учешће студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативној мери у доношење одлука и обављању активности које су за њих од значаја, њихови представници требало би да буду заступљени у чланству студентског парламента сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју студената уписаних у школској години у којој се бира студентски парламент, али неопходно је да најмање по један представник студената са инвалидитетом и студената уписаних по афирмативној мери буде заступљен у чланству студентског парламента.