a

Заштитник грађана је мишљења да Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању садржи значајна, неопходна и иновативна решења за унапређење квалитета здравственог осигурања у Србији, те подржава предложене измене и допуне постојећег закона.

Заштитник грађана у Мишљењу које је пре два дана доставио Министарству здравља посебно похваљује поједине измене и допуне текста постојећег закона, међу њима и то што је предвиђено да својство осигураника добију и лица која раде на територији Републике Србије за страног држављанина који нема регистровану делатност у Републици Србији, код кога остварују накнаду, а нису осигурани по другом основу. Даље, предложеним изменама закона и тој категорији лица дата је могућност да остваре право на новчани износ и у случају болести или компликација у вези са одржавањем трудноће.

Наиме, пракса Заштитника грађана показује да особе у сталном радном односу код нерезидента, на пословима који се обављају у Србији, које уплаћују уредно доприносе у складу са одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, до сада нису могле да остваре право на накнаду зараде за време трудничког боловања на терет средстава обавезног здравственог осигурања, јер се у систему воде као да раде у иностранству.

Такође, претходних година је у области родне равноправности Заштитнику грађана најчешће указивано на повреде права на накнаду зараде за време одсуства због трудничког боловања, породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, права трудница и породиља, те Заштитник грађана изражава задовољство што су нова решења садржана у нацрту закона усмерена ка олакшавању остваривања права осигураника, са посебним освртом на права трудница, особа са инвалидитетом и других осетљивих друштвених група.

Заштитник грађана похваљује и измену члана 85. Закона о здравственом осигурању прописану чланом 18. Нацрта закона, којом су предвиђене мере подршке материнству предузетницама и слободним уметницама.