a

У циљу унапређења остваривања и заштите права особа са инвалидитетом и старијих, Заштитник грађана упутио је Мишљење Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у којем наводи да министарство треба да размотри другачији начин уређивања исплате личних инвалиднина, породичних инвалиднина, додатка за негу, ортопедског додатка, инвалидског додатка, месечних новчаних примања, породичног додатка и борачког додатак и да сходно томе измени Правилник о начину исплате новчаних примања. Наведено Мишљење је Заштитник грађана упутио министарству након обављеног поступка по притужби грађанина да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања новчану исплату на име инвалиднина врши искључиво преко Банке Поштанске штедионице.

Приликом сагледавања наведене притужбе, Заштитник грађана је пре свега имао у виду да је реч о правима из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, а нарочито да су корисници новчаних примања припадници рањивих група – особе са инвалидитетом и старији, код којих је изражена потреба за појачаном заштитом и којима се ускраћивањем могућности избора банке као што је то учињено предметним Правилником, иначе тежак положај, додатно отежава.

Заштитник грађана је става да би се стварањем услова за несметан избор банке преко које ће се уплаћивати новчана примања, унапредити поступање органа јавне власти и истовремено грађанима омогућило лакше остваривање права, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.