a

Заштитник грађана сматра да приликом израде и усвајања урбанистичких планова, надлежни органи локалне самоуправе морају имати у виду ситуацију на терену, односно објекте који су изграђени или у изградњи у складу са правним прописима, и прилагођавати јој се. Став да грађани у поступку израде планских докумената имају право да стављањем примедби на њихове нацрте укажу на евентуалне погрешке представља пребацивање одговорности за пропусте управних органа на грађане, што није у духу нити у складу са начелима добре управе. Стога, све док притужилац има сву потребну документацију за постојање и коришћење улазно-излазне капије у његово стовариште, не може му се ускратити право да се истом и користи.

Из наведених разлога, Заштитник грађана је мишљења да ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ и други органи локалне самоуправе морају одмах предузети све мере како би паркинг стубови постављени испред притужиочеве улазно-излазне капије били уклоњени и притужиоцу било омогућено да своју капију несметано користи за пролаз возила и запослених. Наведени органи треба да размотре друге начине да се елементи саобраћајног прикључка прилагоде новонасталим саобраћајним захтевима и то на начин који ће омогућити несметан приступ улазно-излазној капији на притужиочеву парцелу, наведено је у Мишљењу Заштитника грађана.