a

Заштитник грађана затражио је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја да општим правним актом пропише ко сачињава листу запослених за чијим радом је престала потреба према критеријумима из Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, с обзиром да овим уговором то није прецизирано.

У мишљењу упућеном ресорном министарству Заштитник грађана наводи да је потребно да ресорно министарство пропише ко сачињава листу запослених за чијим радом је престала потреба, применом критеријума прописаних чланом 34. Посебног колективног уговора те уколико наведену листу сачињава комисија коју у смислу члана 36. Посебног колективног уговора именује орган управљања установе на предлог синдиката и која директору образовне установе даје предлог запосленог за чијим радом је престала потреба, потребно је да уреди њен састав, број чланова, начин одлучивања, као и друга питања значајна за правилно бодовање запослених за чијим радом је престала потреба.