a

Уважавајући мишљење Заштитника грађана, Министарство просвете и репрезентативни просветни синдикати договорили су измене Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика према којима број деце и имовинско стање више нису међу главним већ су постали допунски критеријуми за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба.

Заштитник грађана је поступајући по сопственој иницијативи упутио мишљење Министарству просвете да у Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика треба изменити критеријуме за утврђивање запослених за чијим је радом престала потреба, са пуним или непуним радним временом, прописаних чланом 34.  став 1. тачка 5. и тачка 7.