a

Заштитник грађана упутио је Мишљење ЈП „Електропривреда Србије“ доо Београд везано за наплату испоручене електричне енергије којом се у различит положај стављају грађани који су редовно прикључени на елетродистрибутивни систем и грађани који се електричном енергијом снабдевају на основу судске одлуке - решења о привременој мери.

Такође, Заштитник грађана упутио је иницијативу  Министарству рударства и енергетике да размотри могућност измене и допуне Закона о енергетици и подзаконских аката како би се тим прописима прецизно уредило поступање оператора дистрибутивног система и снабдевача у горе поменутим ситуацијама.