a

Предвиђене активности Предлогом акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године су у појединим случајевима уопштено формулисане, недовољно конкретизоване и нису мерљиве. Такође, Заштитник грађана у мишљењу изражава забринутост због тога што многе активности предвиђене претходним акционим планом нису реализоване у планираним роковима, и потребно је убрзати читав процес, одређујући што краће реалне рокове.

Заштитник грађана је у мишљењу достављеним Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања предложио додатне активности које ће обухватити све корисничке групе, а нарочито децу.

Даље, у циљу даљег рада на спровођењу активности посвећене оснивању и изградњи националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом при Заштитнику грађана неопходно је да запосли на неодређено време у другој половини 2023. године два службеника и још два службеника од јула 2024. године.

Када је реч о активности ,,Креирање и спровођење акционог плана за приступачност“, чији носилац је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Заштитник грађана изражава сагласност да буде један од партнера у спровођењу те активности, с обзиром да својим бројним активностима указује да приступачност у Републици Србији и даље није довољно развијена.