a

Тим Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а посетио је Клинику за психијатрију Клиничког центра Ниш и у извештају о обављеној посети констатовао да је Клиника смештена у стару зграду која се налази у оквиру комплекса Специјалне болнице за психијатријске болести „Горња Топоница“ (око 13 км ван града Ниша), да су услови за смештај пацијената и рад запослених неадекватни, те да дислоцираност

Клинике ван КЦ Ниш отежава рад Клинике. НПМ је упутио препоруке за унапређење материјалних услова на Клиници и похвалио уочене напоре запослених да у постојећим условима за рад обезбеде адекватно пружање здравствене заштите пацијентима. Уједно је указао да преоптерећеност запослених у датим условима може проузроковати пропусте у раду и смањење квалитета здравствене заштите, што погодује настанку понашања која могу имати карактер злостављања.

Поступајући по препорукама НПМ-а, Клиника за психијатрију Клиничког центра Ниш предузела је активности ради потпуног и детаљног евидентирања података од значаја за спровођење мере физичког спутавања агитираних пацијената и унапређења поступања у погледу информисаног пристанка пацијената на предложену медицинску меру.

Међутим, изостао је одговор управе Клиничког центра Ниш о поступању по препорукама НПМ и успостављању сарадње са Министарством здравља у вези са унапређењем материјалних услова смештаја пацијената на Клиници за психијатрију и одржавања зграде у задовољавајућем стању, реновирањем тоалета и купатила ради обезбеђивања приватности пацијентима приликом купања, потпуним опремањем Клинике за психијатрију прописаном опремом за обављање стандардних дијагностичких процедура, као и радним ангажовањем недостајућег броја запослених.

Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да уколико постоји потреба за инвестиционим улагањима, здравствена установа би требало да се обрати том министарству – Комисији за инвестициона улагања.

Имајући у виду наведено, Заштитник грађана ће у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, по окончању актуелне епидемиолошке ситуације, у дијалогу са управом Клиничког центра Ниш инсистирати на побољшању услова смештаја и лечења пацијената на Клиници за психијатрију, имплементацији упућених препорука НПМ и отклањању утврђених недостатака.