a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), 29. маја и 23. августа 2023. године обавио је тематску посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици (КПЗ Сремска Митровица), у циљу провере постојања појаве тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Посета је обављена у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводине, а након посете, сачињен је извештај са четири препоруке за унапређење поступања.

КПЗ Сремска Митровица доставио је Заштитнику грађана изјашњења начелника Службе за здравствену заштиту и Службе за третман у вези предузетих мера ради поступања по препорукама НПМ-а, из којих произилази да је унапређен начин обављања лекарских прегледа након примене мера принуде и да се, у складу са упућеним препорукама НПМ-а, примерак лекарског извештаја о обављеним прегледима након примене мера принуде одлаже и у здравствени картон лица над којим је примењена мера принуде, као и да се колор фотографије повреда, осим у електронској форми, чувају и у здравственом картону лица над којим је примењена мера принуде.

У погледу поступања по препоруци да се у оквиру објекта у коме се извршава смештај под појачан надзор организује програм сврсисходних активности и осуђена лица према којима се примењује та посебна мера укључе у активности предвиђене програмом поступања спроводи индивидуализован саветодавни рад у договору са осуђеним лицем, да се на захтев осуђеног разматра могућност његовог укључивања у рад новинарске и литерарне секције, да се спроводи индивидуална припрема за постпенални прихват, да осуђена лица имају приступ библиотеци, као и могућност одласка у заводску цркву и остваривања других припадајућих права. Из садржине достављеног одговора, не може се, међутим, закључити да је у оквиру објекта у коме се извршава смештај под појачан надзор развијен програм различитих сврсисходних активности (едукативних, спортских, активности по вокацији и сл.)  који би осуђенима омогућио да  разуман део сваког дана буду ангажовани на некој смисленој активности и/или у социјалној интеракцији са другим осуђеним лицима ван ћелије у којој бораве, а што би на дужи рок могло довести у питање успешност остваривања појединих индивидуалних циљева одређених програмима поступања, као што су интеграција у осуђенички колектив, усвајање социјалних вештина, конструктивно решавање проблема и слично, те враћања на редован режим издржавања казне, а надаље и успешност ресоцијализације.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је Заштитника грађана да је уз подршку Мисије ОЕБС-а израдила Смернице о поступању запослених у случају навода о злостављању, да је током 2022. године спровела обуке за начелнике служби за третман и служби за обезбеђење на тему поступања запослених у заводима за извршење кривичних санкција у случају навода о злостављању, као и да су у сарадњи са Саветом Европе израђени нови специјализовани програми третмана.

Континуирано поступање КПЗ Сремска Митровица по препорукама НПМ-а ради унапређења поступања биће предмет даљег праћења у наредном периоду.