a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 6. и 7. априла 2023. године редовну посету Заводу за васпитање омладине Ниш, након којег је сачинио извештај о налазима са препорукама за отклањање уочених пропуста и недостатака у раду завода.

У одговору о поступању по препорукама завод је обавестио НПМ да ће приоритет бити побољшање услова и квалитета живота корисника у установи, да се израђује писани информатор у којем ће бити наведене све битне информације о боравку у установи и који ће уручивати корисницима приликом пријема, као и да ће установа инсистирати на континуираном стручном оспособљавању и усавршавању стручних радника и сарадника.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обавестило НПМ да и даље није израђен ни нацрт подзаконског акта којим се уређује поступање установа у инцидентним ситуацијама и да су установе у обавези да поступају по налогу тог министарства из 2016. године у вези са заштитом права и интереса корисника и у складу са интерним процедурама поступања заштите корисника у случају инцидентних ситуација.