a

Заштитник грађана предао је данас Народној скупштини Републике Србије редован годишњи извештај о свом раду и стању људских права у Републици Србији у 2023. години.

Заштитник грађана је у редовном годишњем извештају за 2023. годину представио активности у претходној години, уочене недостатке у раду органа управе, препоруке за побољшање праксе и нормативног уређења појединачних области, предлоге за унапређење положаја грађана у односу на органе управе, као и податке о спровођењу препорука и предлога из претходних извештаја.

Заштитник грађана према Закону о Заштитнику грађана подноси Народној скупштини редован годишњи извештај најкасније до 15. марта у години за претходну годину.