a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је фебруара 2024. године обавио ненајављену посету Казнено-поправном заводу у Београду - Падинској Скели. Циљ посете био је праћење спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2021. и 2023. године.

Поступајући по препорукама које је заводу упутио НПМ, новом систематизацијом радних места за осуђена лица предвиђена су и радна места за осуђена лица која се налазе у затвореном одељењу, а повећан је и број сврсисходних активности за та лица. НПМ ће у даљем раду пратити поступање по препоруци да се и лицима према којима се примењује посебна мера смештај под појачани надзор такође омогуће програми сврсисходних активности током дана, као и поступање по препорукама које се односе на ангажовање довољног броја медицинског особља, нарочито лекара специјалисте психијатрије.