a

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да су КПЗ у Београду-Падинска Скела и Управа за извршење кривичних санкција поступили по свим упућеним препорукама односно предузели активности у том циљу.

Подсетимо, Заштитник грађана је у испитном поступку контроле рада КПЗ у Београду - Падинској Скели који је покренуо по сопственој иницијативи, а након што је 20.03.2024. године из средстава јавног информисања дошао до сазнања о томе да је 04.02.2024. године прекршајно кажњено лице преминуо у том заводу, те да је био жртва психичког и физичког насиља и злостављања од стране тројице прекршајно кажњених лица са којима је боравио у спаваоници, утврдио пропусте у раду тог завода и с тим у вези сачинио Извештај о случају са препорукама које су упућене КПЗ у Београду- Падинској Скели и Управи за извршење кривичних санкција.

Извештај са препорукама је доступан на: Заштитник грађана утврдио бројне пропусте у раду КПЗ у Београду - Падинској Скели (ombudsman.rs)

Пашалић је даље навео да је Управа за извршење кривичних санкција препоруке Заштитника грађана проследила управницима свих завода којима је наложено да се у даљем раду придржавају истих. Уједно, из одговора Управе произлази да је Центру за обуку Управе наложено да у сарадњи са Специјалном затворском болницом организује обуку за све здравствене раднике КПЗ у Београду-Падинској Скели за примену Приручника за рад здравствених радника у заводима за извршење кривичних санкција, Приручника за примену Истамбулског протокола, као и да спроводе обуку свих запослених у Служби за обезбеђење овог завода о важећим прописима и стандардима у области заштите од злостављања као и о факторима ризика и препознавању знакова или индикација који могу указивати на то да је лице лишено слободе изложено насиљу.

Извештај Заштитника грађана достављен је Одељењу за инспекцију Управе како би даље контролисало да ли овај завод и други заводи поступају у складу са датим препорукама Заштитника грађана и Националног механизма за превенцију тортуре, редовним обављањем надзора и предузимањем мера у складу са законом. Такође, Управа је обавестила овај орган да је Одељењу за инспекцију наложено да предузме мере у циљу ближег одређивања начина рада приликом смештаја прекршајно кажњених лица на казну затвора до 30 и 30 дана у спаваонице и просторије за заједнички боравак, тако да се спроводи у сарадњи различитих служби завода и уз прослеђивање чињеница и података од значаја за оцену међусобног утицаја и опасности од физичког и психичког угрожавања. У том смислу, Директива Управе из 2015. године ће бити измењена.

КПЗ у Београду-Падинској Скели је обавестио Заштитника грађана да је у циљу поступања по препорукама предузео следеће активности: ангажовао лекара опште праксе, да су сви здравствени радници упознати са обавезом да о свим констатованим повредама које представљају знак или индикацију да је према лицу лишеном слободе примењено насиље увек и одмах обавесте усмено а потом и писмено управника завода и доставе потпуни лекарски извештај као и да фотографишу све повреде, односно да у свему поступају у складу са важећим прописима и међународним стандардима. Такође, сви запослени који су у непосредном контакту са осуђеним лицима упознати су са тим да су у законској обавези да евидентирају и извештавају претпостављене о свим догађајима и запажањима о осуђеним лицима а поготово о ситуацијама где је угрожена нечија безбедност или може бити угрожена. Најзад, завод је обавестио овај орган о томе да је у циљу побољшања општих услова за извршење казне лица осуђених за прекршај у марту месецу сачињена нова процедура смештаја и поступања према прекршајно кажњеним лицима која се примењује од почетка априла.

Заштитник грађана биће обавештен о исходу дисциплинских поступака покренутих против запослених у КПЗ Београду-Падинској Скели, додао је Зоран Пашалић.