a

Твининг пројекат под називом Подршка јачању институције Заштитника грађана спроведен је у периоду од 2009. до 2011. године у сарадњи са Омбудсманом Грчке, Омбудсманом Холандије и Европским центром за јавно право, а уз финансијку подршку Европске уније. Циљ пројекта био је да допринесе даљем развоју унутрашњих капацитета Заштитника грађана у остваривању мандата и мисије у области промоције и заштите људских права као и да развије одрживу мрежу сарадње Заштитника грађана са свим релевантним организацијама и институцијама како у земљи тако и у државама ЕУ. Најважнији резултати остварени током две године спровођења пројекта су:

  • Дефинисане су мисија и визија институције и унапређена је организациона структура у складу са најбољим европским стандардима и примерима
  • Формирана је посебна Комуникациона јединица у циљу обезбеђивања публицитета и видљивости рада институције на државном и међународном нивоу
  • Унапређење су вештине и знања запослених у области поступања по притужбама
  • Оснажени су капацитети институције у погледу развоја људских ресурса и техничке опреме
  • Извршена је ревизија правила и процедура која ће допринети ефикаснијем поступању по притужбама
  • Више од 400 представница/ка стручне јавности (невладине организације, министарства, друге владине институције, факултети, локални омбудсмани, независне институције и међународне организације) информисано је о улози, надлежностима и најужим областима рада Заштитника грађана
  • Институција Заштитника грађана примљена је у чланство Европског института омбудсмана, Међународне асоцијације омбудсмана и Европске мреже омбудсмана за децу
  • Створени су услови за унапређење сарадње институција омбудсмана на републичком, покрајинском и локалном нивоу