a

Током 2022. године, Заштитник грађана је био један од учесника заједничке иницијативе Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC) и Дечјег фонда Уједињених нација (УНИЦЕФ) за процену утицаја државних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 на право деце на заштиту. У оквиру ове иницијативе, Заштитник грађана је спровео истраживање у чијем фокусу су право деце са сметњама у развоју на приступ установама социјалне заштите односно дневним боравцима као и право детета да одржава личне односе са родитељем са којим не живи. Истраживање је обухватило прикупљање података о спровођењу политика у наведеним областима од надлежних органа на државном и локалном нивоу и других заинтересованих страна, укључујући родитеље и саму децу. Подаци су прикупљани путем упитника, индивидуалних разговора и фокус група. На основу прикупљених и анализираних података сачињен је национални извештај који је саставни део глобалног извештаја Европске мреже омбудсмана за децу о утицају пандемије заразне болести COVID-19 на остваривање права детета. Посебан извештај Заштитника грађана представљен је у фебруару 2022. године.