a

Републички геодетски завод (РГЗ) поступио је супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе, јер није предузео потребне мере и радње у циљу одлучивања о жалби у законом прописаном року чиме су не само повређена правила управног поступка, већ и изневерена оправдана и разумна очекивања грађана.

На основу утврђених недостатака у раду, Заштитник грађана упутио је Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Чукарица препоруку да без одлагања одлучи о жалби изјављеној у предмету притужитељке.