a

Општинска управа ГО Нови Београд - Служба за озакоњење објеката није поступила по предметним захтевима притужиље, чиме је поред повреде Закона о општем управном поступку, осујетио и циљ и начела стандарда добре управе, утврдио је Заштитник грађана након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада општинске управе.

У извештају са препорукама које је Заштитник грађана упутио контролисаном органу стоји да је потребно је да Општинска управа ГО Нови Београд - Служба за озакоњење објеката, сходно одредбама Закона о општем управном поступку, без одлагања поступи по захтевима притужиље за стицање својства странке у поступцима озакоњења за чији је исход заинтересована. Такође, обавестиће Заштитника грађана у року од 60 дана од дана пријема извештаја о поступању по упућеној препоруци.