a

Заштитник грађана током поступка контроле правилности и законитости рада утврдио да Републички геодетски завод није предузео све мере и активности у циљу доношења одлуке по жалби изјављеној на решење Службе за катастар непокретности у законом прописаном року, што је отежало положај притужиоца у остварењу његових права и правних интереса.