a

 Сагледавајући наведене прописе и податке до којих се дошло током спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада, Заштитник грађана констатује да Републички геодетски завод није предузео све мере и активности у циљу доношења одлуке по жалби изјављеној на решење Службе за катастар непокретности у законом прописаном року, те је на тај начин повредио принципе добре управе, и отежао положај притужиоца у остварењу његових права и правних интереса.