a

Заштитник грађана затражио је од Пореске управе Министарства финансија да обустави поступак принудне наплате због грешке код обрачуна пореске обавезе која има за резултат нижи порез и утврдити врсту и висину пореске обавезе и висину камате.

Након спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада Пореске управе Министарства финансија, Заштитник грађана је утврдио да је Пореска управа супротно закону и принципима добре управе наставила да пореске обавезе притужиоца наплаћује принудним путем, односно обуставом од зараде или накнаде зараде, иако има сазнања да је притужиоцу поништено својство осигураника по основу обављања пољопривредне делатности и поседује потврду о томе.