a

Заштитник грађана утврдио је да Министарство унутрашњих послова није покренуло дисциплинске поступке према полицијским службеницима сходно Извештају Сектора унутрашње контроле, те да је у међувремену наступила застарелост покретања дисциплинских поступака против одговорних полицијских службеника ПУ у Новом Саду, као и против тадашњег начелника ПУ у Новом Саду.

Непредузимањем радњи од стране надлежних државних службеника Министарства унутрашњих послова усмерених на утврђивање дисциплинске одговорности полицијских службеника чији пропусти у раду су утврђени извршеним проверама Сектора унутрашње контроле у пракси се обесмишљава постојање унутрашње контроле законитости рада полиције, јер оно није и не може бити само себи сврха. Сврха постојања унутрашње контроле рада органа је да се у оквиру органа изврше благовремене, детаљне и ефикасне провере у погледу поступања његових запослених, како би се уочени пропусти исправили, уколико је то могуће, и/или санкционисали у складу са законом, чиме се доприноси унапређењу рада органа.

Заштитник грађана указао је на потребу за предузимањем неопходних активности како би се наведено поступање спречило у будућности и на тај начин допринело грађењу културе сузбијања незаконитости и одговорности за незаконито и неправилно поступање, те је упутио препоруку Министарству унутрашњих послова да у будућем раду обезбеди поступање по мерама наложеним у извештају Сектора унутрашње контроле и да се стара се о томе да не наступи застарелост покретања дисциплинског поступка против одговорних полицијских службеника. Наведено подразумева активан однос у погледу праћења и контроле поступања одговорних полицијских службеника, надлежних дисциплинских старешина, у спровођењу мера које Сектор унутрашње контроле наложи и иницирање дисциплинских поступака за непоступање по наложеним мерама.