a

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Градског центра за социјални рад у Београду и Секретаријата за социјалну заштиту Градске управе Града Београда на штету остваривања права грађана и упутио препоруке органима ради отклањања уочених недостатака у раду. Сагледавајући податке до којих је дошао током спроведеног поступка контроле законитости и правилности рада, Заштитник грађана је утврдио да су наведени органи поступили супротно позитивно–правним прописима, начелима управног поступка и основним начелима на којима се заснива социјална заштита.