a

Заштитник грађана утврдио је пропуст Републичког геодетског завода јер је поступио супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе. Утврђено је да Одељење за другостепени поступак није одлучило о жалби у законом прописаном року чиме су не само повређена правила управног поступка, већ и изневерена оправдана и разумна очекивања грађана. Стога ће Републички геодетски завод предузети све потребне мере да се обезбеди благовремено одлучивање у управним стварима, уз поштовање законом прописаних рокова. Такође и да се одлуке у другостепеном поступку доносе без одлагања.