a

Заштитник грађана, сагледавајући важеће прописе и податке до којих је дошао током спроведеног испитног поступка законитости и правилности рада, констатује да Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности није предузела све мере и активности у циљу уредне доставе решења притужиоцу. На тај начин Служба за катастар непокретности прекршила је законску обавезу да у складу са одредбама члана 39. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова да изврши лично достављање решења притужиоцу.Тиме је притужиоцу онемогућено да буде упознат са исходом поступка по поднетом захтеву.