a

Заштитник грађана упутио је препоруку Градском центру за социјални рад због пропуста у раду. Током поступка контроле, утврђено је да је Центар ускратио једнократну новчану помоћ за ортопедско помагало притужиоцу који је свој захтев упутио поштом преко завода у којем се налази на издржавању казне затвора. Центар о његовом захтеву није одлучио решењем, већ је притужилац обавештен о томе да не испуњава услове за остваривање права на новчану помоћ јер се налази на издржавању затворске казне, да захтев није поднео лично и да није доставио копију картице са бројем рачуна на који би се извршила уплата уколико странка оствари право на једнократну новчану помоћ. Овај аргумент је за Заштитника грађана неприхватљив. Такође, не постоји правни основ да захтев који није потпун буде због тога одбијен. Орган има законом прописану обавезу да уколико је захтев непотпун подносиоцу захтева остави додатни рок да захтев допуни и достави тражену документацију.