a

Заштитник грађана утврдио је да Служба за катастар непокретности Палилула ни по истеку законом прописаног рока није поступила по захтеву грађанина да му се издају подаци из катастра.

Заштитник грађана је Служби за катастар непокретности Палилула упутила препоруку да без одлагања поступи по захтеву странке и изда тражено уверење.