a

Заштитник грађана затражио је од Министарства финансија – Пореска управа – Филијала Сомбор да измени решење којим је притужиљи утврђена обавеза доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за период од 2010. године до 2015. године, те да сторнира обавезе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, као и припадајућу камату у наведеном периоду.

Заштитник грађана препоруку је упутио након што је утврдио да је Пореска управа притужиљу задуживала доприносима за пензијско и инвалидско осигурање по основу обављања пољопривредне делатности иако је притужиљи престало својство осигураника по том основу.