a

Након окончаног испитног поступка Заштитник грађана је утврдио да Жалбена комисије Општине Рача приликом доношења решења којим се одлучује о правима притужиље из радног односа није поступила по обавезујућим примедбама и правним схватањима Управног суда, и на тај начин је повредила право притужиље на правилну и закону засновану одлуку.

Имајући у виду да је утврдио пропусте у раду Општинске управе општине Рача и Жалбене комисије општине Рача, сагласно члану 37. став 3. Закона о Заштитнику грађана, ради отклањања уочених недостатака, као и у циљу унапређења рада органа и спречавања сличних пропуста у будућности  Заштитник грађана упутио је препоруку Жалбеној комисији Општине Рача да стави ван снаге своје решење, и да донесе ново, на закону засновано решење придржавајући се  у свему правних схватања и обавезујућих примедаба Управног суда. Такође, потребно је да надлежни орган применом одговарајућег правног средства стави ван снаге решење начелника Општинске управе Општине Рача којим притужиљи престаје радни однос, имајући у виду да од одлуке Жалбене комисије у поступку одлучивања о жалби на решење којим је именована остала нераспоређена зависи останак у правном промету решења којим је притужиљи престао радни однос.

Заштитник грађана је од Општина Рача затражио да га обавести у року од 30 дана од дана пријема препоруке о поступању по њој.