a

Заштитник грађана затражио је од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Звездара да без одлагања спроведе поступак по жалби притужиоца против решења Службе за катастар непокретности Звездара. Такође, РГЗ - Служба за катастар непокретности Звездара упутиће писано извињење притужиоцу због начињеног пропуста у раду у конкретном случају.

Наиме, на основу спроведеног испитног поступка Заштитник грађана је утврдио да Служба за катастар непокретности Звездара поступила је супротно одредбама 43. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова тако што је службеном белешком од 22. 09. 2020. године, констатовала да је жалба притужиоца од 18. 09. 2020. године, против решења Службе за катастар непокретности Звездара од 19. 08. 2020. године, неблаговремена након чега је пуномоћника притужиоца у форми вануправног акта обавестила о наведеном.