a

Након спроведеног поступка контроле правилности и законитости рада Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева – Одељење грађевинске инспекције, Заштитник грађана је утврдио да та инспекција, ни након више од годину и по дана од извршности решења о обустави и уклањању изведених радова на кровној конструкцији, није обезбедила услове да се предметни поступак извршења спроведе преко другог лица.

Заштитник грађана је због тога затражио од Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева да без одлагања предузме све неопходне мере у циљу спровођења Решења о уклањању изведених радова. Такође је потребно да Градска управа града Панчева без одлагања утврди разлоге недостатка комуникације између поступајућих секретаријата, те обезбеди адекватнију и ефикаснију сарадњу својих унутрашњих организационих јединица, а у циљу ефикасног спровођења поступка како предметног извршења, тако и свих осталих. Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Панчева ће у будућем раду благовремено, ефикасно и доследно спроводи све сопствене одлуке, поштујући оправдана и разумна очекивања грађана, те активније приступа обезбеђивању свих услова неопходних за њихово спровођење.

Заштитник грађана је оценио да одговорност за неспровођење донетих одлука лежи у органу који је надлежан за спровођење извршења, а који је био дужан да има активнији и ангажованији став по питању спровођења сопствених одлука, односно да предузме све расположиве мере, како би обезбедио законом предвиђене услове за извршење. С обзиром да у конкретном случају због бесправно изведених радова на кровној конструкцији зграде, те неспровођењем решења грађевинске инспекције којом се налаже враћање кровне конструкције у првобитно стање, притужиља трпи материјалну штету у виду прокишњавања и цурења воде у њеном стану, Заштитник грађана оцењује да су сви ангажовани органи, као и привредно друштво коме је поверено спровођење извршења били дужни да поступају ажурно и ефикасно, у циљу заштите права грађана.