a

Након спроведене контроле законитости и правилности рада предшколске установе у Оџацима Заштитник грађана је утврдио да је запослени педагошки асистент у тој установи обављао послове и радне задатке за које није био овлашћен. Наиме, Заштитник грађана је на основу медијског извештавања дошао до сазнања како постоји могућност да је у предшколској установи у Оџацима један од запослених полно узнемиравао децу за време боравка у вртићу и на тај начин повредио забрану из члана 111. Закона о основама система образовања и васпитања.

Испитујући предметне наводе, Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду вртића, те је установи упутио препоруку да у најкраћем могућем року спроведе и донесе одлуку у дисциплинском поступку покренутом против запосленог због основане сумње да је учинио повреду забране из члана 111. Закона о основама система образовања и васпитања. Такође, предшколска установа ће убудуће приликом одређивања послова и радних задатака педагошким асистентима за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, водити рачуна да та лица обављају само послове и радне задатке на које су овлашћени у складу са одредбама Правилника о педагошком и андрагошком асистенту.