a

Заштитник грађана, након спроведеног поступка контроле, утврдио је неправилности у раду Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, који је поступио супротно позитивно-правним прописима и ни након једанаест месеци од дана подношења захтева свом запосленом није доставио тражено мишљење.

Потребно је да Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду без одлагања по захтеву притужиоца  достави тражено мишљење Наставно-научног већа које му је неопходно за аплицирање у звање научног сарадника.