a

Поступајући по притужби Удружења грађана „Љубитељи Дунава“, Заштитник грађана је, након окончаног поступка контроле, упутио препоруке градским службама јер нису поступале по решењима надлежних градских и општинских органа у поступку надзора над радом Привредног друштва које је отуђило део земље због којег је грађанима онемогућен прилаз обали Дунава.